Câu hỏi 2: Em muon di xuat khau lao dong o Uc, cong viec hai trai cay, xin hoi cong ty co chuong trinh xuat khau lao dong nay khong? Neu co thi can phai co dieu kien gi, thu tuc ra sao? xin hay tu van giup em. Cam on nhieu!(phuongthi78@yahoo.com)

Chao ban,

Cam on ban da lien he voi Cty Nhật Huy Khang de yeu cau tu van.
Toi xin gioi thieu so net ve thi truong Uc voi lao dong VN hien nay nhu sau:
Hang nam Uc co chuong trinh tuyen dung lao dong nuoc ngoai voi so luong rat lon. Chu yeu tuyen lao dong ky thuat, chuyen mon cang cao thi thu nhap cang nhieu kem theo nhieu uu dai khac nhu duoc mang theo gia dinh, va nhung phuc loi khac. Vi vay lao dong pho thong kho co co hoi vao Uc bang con duong chinh thuc.
Mot so yeu cau co ban de xin visa lao dong Uc la:
1. Co nghe chuyen mon duoc Co quan dao tao Nghe cua Uc xac nhan ( ban co the vao Google tim danh sach cac Truong DH cua VN duoc phia Uc chap nhan tren trang web cua Bo Lao dong Uc mot cach de dang).
2. Co trinh do tieng Anh dat chuan IELTS tu 5.0 tro len
3. Co xac nhan cua co quan tuyen dung Uc la cong viec can nguoi khong tuyen duoc nguoi tai Uc, dong thoi viec nhan nguoi nuoc ngoai khong anh huong gi den viec lam cua nguoi so tai…
Noi chung nhung dieu kien tren tuy kho nhung neu ban co trinh do chuyen mon va tieng Anh gioi thi khong tro ngai gi lam. Vi vay hien co mot so nguoi VN (khong co trinh do DH) van duoc di lao dong tai Uc, lam cac nghe nhu: nau an, lam banh ngot, che bien thuc pham…(hau het deu tu cac khach san 5 sao noi tieng cua TP), voi thu nhap vai tram ngan dola Uc/nam.
Rieng Cong ty Nhật Huy Khang da co nhieu lan tiep xuc voi doi tac Uc de dua lao dong ky thuat co khi sang Uc lam viec, tuy nhien do ho doi hoi chi phi moi gioi cao qua nen Cty khong chap nhan. Hien co mot hop dong dang thuong luong, lien quan den nong nghiep, hy vong se som thanh cong. Mot cong ty Uc o Darwin nhan nhieu lao dong VN sang trong, cham soc va che bien Xoai (lao dong phai biet ky thuat trong trot). Phia Uc dang lam thu tuc xin giay xac nhan dieu kien 3 tren day; neu duoc chap nhan, Cong ty Nhật Huy Khang se lam ho so dang ky voi Cuc quan ly Lao dong ngoai nuoc (thuoc Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi cua VN) de xin thuc hien Hop dong nay. Neu ban thay cong viec nay phu hop, ban co the lien he thuong xuyen voi Cty Nhật Huy Khang biet thong tin tuyen dung cho thi truong nay.
Chuc ban thanh cong.