Năm 2013

Tháng 1
Tháng 1
Ký kết hợp đồng hợp tác và thực hiện phái cử kỹ sư sang làm việc tại tỉnh Aichi
Tháng 12
Tháng 12
Số lượng TTS do công ty phái cử sang NB trên 500 người