Năm 2015

Tháng 6
Tháng 6
Phái cử nhóm 30 TTS do công ty NHHK phái cử sang Nhật lên đến 1000 bạn
Tháng 7
Tháng 7
Phái cử 30 thợ Hàn bậc cao sang Bồ Đào Nha làm việc