Năm 2011

Tháng 3
Tháng 3
Tiếp nhận GP XKLĐ số: 261/LĐTBXH-GP Do bộ LĐTBXH cấp ngày 18/3/2011
Tháng 4
Tháng 4
Thực hiện công tác tư vấn, sơ tuyển lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Nhật Bản