Năm 2016

Tháng 1
Tháng 1
Đánh dấu số lượng 150 TTS của công ty NHHK làm việc tại tập đoàn Mitsuba đối tác hàng đầu của hãng xe Honda